48 posiedzenie Sejmu

Na 48 posiedzeniu Sejmu uchwaliliśmy siedem ustaw. Dotyczą one m.in. zasad autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji, objęcia najniższych emerytur przyznanych z urzędu gwarancją kwoty najniższego świadczenia oraz zmian związanych z programami zdrowotnymi.
Zmiany w prawie prasowym dotyczą autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Nowelizacja nakłada też na przedstawicieli mediów obowiązek informowania osób, które udzielają mu informacji o przysługującym im prawie do autoryzacji. Znalazły się w niej też rozwiązania korzystne dla dziennikarzy, a tym samym i czytelników. W przypadku zgłoszenia żądania autoryzacji (co trzeba będzie uczynić niezwłocznie), osoba udzielająca informacji będzie miała na nią maksymalnie (o ile nie umówi się inaczej z dziennikarzem) sześć godzin w przypadku dzienników i nie więcej niż 24 godziny w przypadku czasopism. Ponadto nowe przepisy usuwają z ustawy odwołania do PRL.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych normuje zasady przyznawania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. prewencji wypadkowej oraz przyznania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy zadań dotyczących oceny merytorycznej projektów w tym zakresie.

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotyczą objęcia najniższych emerytur przyznanych z urzędu gwarancją kwoty najniższego świadczenia, odpowiednio w wysokości równej kwocie 1000zł albo 750 zł, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. dotyczy wyrażenia ustawowej zgody na ratyfikację przez prezydenta Konwencji, której celem jest wypracowania rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania (np. e-handel, ceny transferowe, nadużywanie umów o unikanie podwójnego opodatkowania, sztuczne tworzenie wartości niematerialnych).

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych umożliwia przeprowadzanie programów pilotażowych w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które pozwolą sprawdzić w praktyce czy proponowane zmiany w systemie ochrony zdrowia są skuteczne. Zmiany dotyczą też programów zdrowotnych. Dziś każdy program samorządowy musi być oceniany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), dalej „rozporządzenie 1286/2014”.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r. (druk nr 1777). Dotyczy związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem Wykonawczym na podstawie Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą. Zawarcie Protokołu przyczyni się do pogłębiania współpracy między Polską a Ukrainą w dziedzinie ochrony porządku prawnego i publicznego obydwu państw, a także wzrostu skuteczności współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji.

Sejm zdecydował o ostatecznym brzmieniu trzech ustaw. Trafią teraz do podpisu Prezydenta

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione w ogóle – chodzi o stawki opłaty za opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przewiduje stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju.

Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ma na celu ustanowienie świętem państwowym dzień 12 lipca dla upamiętnienia zasług polskiej wsi i jej patriotycznej postawy w walce z okupantami podczas II Wojny Światowej.

W drodze głosowania posłowie zakończyli parlamentarne prace nad sześcioma projektami

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1702).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk nr 1715).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1753).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1790).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1800).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1751).

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejm skierował dwa projekty: poselski projekt ustawy o broni i amunicji (druk nr 1692) oraz rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835).

Posłowie dokonali też zmian w składach osobowych kilku komisji sejmowych oraz zdecydowali o nieuzupełnianiu porządku dziennego o pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości oraz legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec SKOK Wołomin, jak również ustalenia i zbadania, czy organy i instytucje publiczne poprzez swoje działania przyczyniły się do upadłości SKOK Wołomin.

Po zakończonych głosowaniach Sejm zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, która zaopiniowała dokument negatywnie. Raport przedstawił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Z kolei sprawozdanie komisji zaprezentował poseł Tadeusz Dziuba. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie Sprawozdania z działalności NIK w 2016 r. Posłowie przystąpią do głosowania na następnym posiedzeniu Sejmu.

Posiedzenie Zarządu Okręgowego PiS

W dniu 23 września odbyło się 6 Posiedzenie Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 4 Bydgoszcz. Głównym tematem były sprawy związane z przygotowaniami do wyborów samorządowych. Poruszaliśmy też sprawy poszczególnych komitetów oraz dokonaliśmy przyjęcia członków w szeregi partii PiS.
A po Zarządzie wiele spraw w ramach dyżuru.

+2

 

47 posiedzenie Sejmu

Zakończyło się 47 posiedzenie Sejmu.
W boku głosowań uchwaliliśmy 18 ustaw. Istotne dla obywateli zmiany dotyczą m.in. obniżenia opłat pobieranych przez komorników i zwiększenia środków na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną m.in. oddziałów onkologicznych, chirurgii, pediatrii i neonatologii, a także wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach i zakup dentobusów. Inne ustawy przewidują stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju – do 2,5 proc. PKB w 2030 r. oraz likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw.
Sejm podjął dwie uchwały rocznicowe – 75-lecie powstania Narodowych Sił oraz w sprawie arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 40. rocznicę śmierci.
Sejm uchwalił osiemnaście ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu.
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wprowadza całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Przewiduje też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z tych urządzeń oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy tego typu usług.
Nowelizacja Kodeks wykroczeń ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, która będzie umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokowała telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 zł.
Zmiany w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewidują m.in., że sędzią Trybunału będzie mogła zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Celem ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” jest zaktualizowanie podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL).
Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. przewiduje stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju – do 2,5 proc. PKB w 2030 r. Projekt zakłada również zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, z tym że nie więcej niż 130 tys. stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw.
Kolejna z uchwalonych przez Sejm ustaw tworzy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione w ogóle.
Sejm ustanowił 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Nowe święto państwowe jest wyrazem hołdu dla mieszkańców polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich oraz żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemia.
Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta dwóch umów: powołującej międzyregionalną fundację w celu intensyfikacji dialogu politycznego i współpracy na rzecz promowania wspólnych interesów Unii Europejskiej oraz państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, sporządzonej w Santo Domingo 25 października 2016 r. oraz umowy z Izraelem o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie 22 listopada 2016 r.
Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.
Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustawach dostosowują krajowe przepisy do regulacji unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przez konsumentów.
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy MCP, której celem jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze średnich źródeł energetycznego spalania.
Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).
Znowelizowano ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawę o pomocy społecznej. Celem nowelizacji jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia członków Korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie.
Uchwalono ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Jej wejście w życie ma ułatwić zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego). Dodatkowe środki mają być także przeznaczone na doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup tzw. dentobusów – pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego.
Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach
Nowelizacja, która doprecyzowuje przepisy Prawa ochrony środowiska w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska trafi do podpisu Prezydenta.
Sejm przyjął informację Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. Przyjęta została także informacja Prezesa Rady Ministrów o realizacji w 2016 r. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
Izba wybrała Justyna Piskorskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego.
Posłowie dokonali też zmian w składach osobowych kilku komisji sejmowych, w tym Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

 

Konferencja Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Na zaproszenie Jana Raczyckiego Prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” oraz Jana Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uczestniczyłam w Konferencji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.
Bardzo merytoryczne spotkanie. Atmosfera przemiła. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowy z zasłużonymi działaczami, które nie miały końca .
W swoim wystąpieniu podkreśliłam m.in. ogromną rolę działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych w odzyskaniu wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. To dzięki ludziom Solidarności, którzy byli i są wierni ideałom Solidarności mamy wolność. Droga do wolności to droga Solidarności. Okupiona bardzo często krwią i męczeństwem, ale droga zwycięska.
Lecz wolność ta nie jest dana raz na zawsze. Musimy o nią nieustannie dbać i dążyć do jedności. Jedności, której dziś niejednokrotnie brakuje.
Zaprosiłam naszych bohaterów do współpracy. Będziemy wspólnie pracować w Zespole ds.Historycznych, który powołałam przy moim Biurze Poselskim.

+9

Spotkanie w Nakle

W dniu 6 września uczestniczyłam w spotkaniu w Nakle nad Notecią. Rozmawialiśmy o wielu kwestiach m.in.o zbliżających się wyborach samorządowych oraz sprawach społeczno- gospodarczych. Bardzo ważnym tematem była nawałnica i straty wielu rodzin w kontekście pomocy, którą niosę poprzez ludzi dobrej woli.
Dziękuję za wspaniałe przyjęcie.