Zamknięcie Roku Kultury Węgierskiej w Polsce

W dniu 30 grudnia 2017 r. uczestniczyłam w odsłonięciu rzeźby „Flisaka hr. Czakiego” na bulwarze przy rzece Brdzie. Jest to wydarzenie zamykające Rok Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017.
Bydgoszcz zyskała kolejny wspaniały symbol, który wpisuje się w filozofię zbliżania się miasta do rzeki, a także jest wyrazem braterskich relacji z Węgrami w Bydgoszczy. Franciszek Florian Czaki to postać węgierskiego kartografa pomysłodawcy budowy Kanału Bydgoskiego i autora pierwszego projektu. Jego zasługi były dużą przyczyną do rozwoju Bydgoszczy.

Spotkania Świąteczne

22 grudnia był ostatnim dniu pracy przed Świętami Bożego Narodzenia, jak przystało w naszej tradycji – czas dzielenia się opłatkiem, życzeń i jasełek. Zatem gościłam w szkole przy ul. Granicznej, w której dzieci wraz z opiekunami wystawili przecudne jasełka. Następnie odwiedziny w kilku parafiach i życzenia świąteczno- imieninowe. Dziękuję za zaproszenie, życzenia i wspaniałe przyjęcie.

Spotkania w Gródku i Świeciu

W dniu 16 grudnia byłam z wizytą w Gródku i Świeciu. Były to miłe i serdeczne spotkania opłatkowo-wigilijne. Była to też okazja do rozmów i dzielenia się problemami, z którymi zmagają się mieszkańcy naszego regionu.
Dziękuję za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie.

54 posiedzenie Sejmu

Na zakończenie Sejmu miły świąteczny akcent, który pozostawiłam Matce Bożej w sejmowej kaplicy.
Podczas 54 posiedzenia Sejmu RP wysłuchaliśmy expose premiera Morawieckiego oraz uchwaliliśmy siedem ustaw:
Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego doprecyzowuje sposób wykonania tzw. ustawy dekomunizacyjnej oraz zapewnia stabilność zmian dokonanych na podstawie tej ustawy. Zmiany dotyczą ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, oraz ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dzięki nowym przepisom ma wzrosnąć rola społeczności lokalnej w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Zwiększona ma zostać transparentność procesu wyborczego i ograniczona możliwość nadużyć. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, 5.letnia kadencja rad gmin i powiatów oraz proporcjonalność wyborów do rad gmin. Wzmocniona i uregulowana na poziomie ustawowym zostanie instytucja budżetu obywatelskiego, obowiązkowe będzie transmitowanie sesji rad i sejmików, zwiększą się kompetencje kontrolne radnych, obywatele dostaną prawo wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przejrzystość procesu wyborczego wzrośnie m.in. dzięki obowiązkowi transmitowania prac obwodowych komisji wyborczych, wzrostowi roli mężów zaufania, zmianie trybu prac komisji obwodowych. Powstaną nowe niezależne organy wyborcze: obwodowy i powiatowy komisarz wyborczy. Przejmą one niektóre kompetencje dotąd wykonywane przez polityków lokalnych, często zainteresowanych wynikiem wyborów. Ustawa zakłada także nową organizację Państwowej Komisji Wyborczej, która ma wejść w życie po zakończeniu bieżącej kadencji Sejmu.

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów UE odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Organ nadzoru ma mieć możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji. Zmiany obejmują także rozwiązania dotyczące zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski i innych państw UE.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.Dotyczy ona realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE poprzez wprowadzenie zmian w załączniku nr 3 do ustawy, polegających na objęciu podstawową stawką podatku od towarów i usług niektórych wyrobów wymienionych obecnie w tym załączniku.

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem zmiany jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji nt. rozkładu zanieczyszczeń.

Nowelizacja ustawy zwiększająca skuteczność zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej zwierząt. Celem nowelizacji jest także zwiększenie skuteczności funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej poprzez możliwość nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt a także wprowadzenie sankcji administracyjnych za ich nieprzestrzeganie.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.Wprowadza ona zmiany w ustawie z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Istota zmian sprowadza się do zmiany terminu uruchomienia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Uchwały podjęte przez Izbę:

Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy polskiej awangardy. Artystyczna działalność polskich twórców tego kierunku w sztuce wpłynęła na proces przemian społecznych dokonujących się w Polsce na początku XX wieku.

Uchwała w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ossolineum jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej, którego bogate zbiory biblioteczne obejmują ważne dla polskiej historii starodruki i rękopisy.

Uchwała w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka. Bliźniacze fundacje będą wspierać przyjaźń polsko-węgierską http://www.marekkuchcinski.pl/…/sejm-rp-podjal-uchwale-spr…/

Mikołajkowy Turniej o Puchar Poseł Ewy Kozaneckiej

Mikołajkowy Turniej o Puchar Poseł Ewy Kozaneckiej zakończony.
Na nasze zaproszenie odpowiedziały drużyny piłkarskie wraz z trenerami oraz całe rodziny z dziećmi. Wspaniała zabawa, niepowtarzalna atmosfera, radość dzieci i dorosłych.
Św. Mikołaj obdarował wieloma nagrodami, upominkami i słodyczami nie tylko najmłodszych, ale i starszych. Na zawodników czekała świetnie zorganizowana drabinka turniejowa z dużą ilością meczów oraz nagrody indywidualne dla najlepszego: strzelca, bramkarza i zawodnika turnieju. A dla ciała również coś dobrego, bowiem dostępny bufet zaopatrzony w ciepłe napoje oraz ciasto był profesjonalnie obsługiwany przez dziewczyny.
Dziękuję mojemu zespołowi sportowemu: Przemkowi, Dawidowi, Czarkowi, Damianowi i starszemu i młodszemu, Szymonowi, Kacprowi, i dziewczynom: Andżelice, Marzenie i Monice . Szczególne podziękowania dla Dyrektora Szkoły P. Mirosława Chojeckiego oraz sponsora nagród.
Dziękuję Damianowi za super fotki

Wizyta Wiceministra Środowiska Pana Mariusza Gajdy

W dniu 4 grudnia gościliśmy w Bydgoszczy  wiceministra środowiska Mariusza Gajdę. Tematami spotkania była nowelizacja ustawy prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
Rozmawialiśmy też m.in. o planowanej budowie nowego stopnia wodnego na Wiśle i nowo powołanej instytucji, która rozpocznie działanie od nowego roku, Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”.
Zaproszeni na debatę byli samorządowcy i instytucje zainteresowane tematyką wodną.

Barbórki czas zacząć …

Barbórki czas zacząć….
Z tej okazji na zaproszenie dyrekcji ZG wzięłam udział w uroczystościach barbórkowych PSG OZG w Bydgoszczy.
Rozpoczęły się Mszą Św.w Katedrze, a następnie odbyła się uroczysta Akademia i miłe spotkanie w Operze w Centrum Kongresowym.

Z okazji Barbórki,
składam całej Braci Górniczej najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy.    Byście z każdej szychty wracali do swych domów cali i zdrowi.
W tym pięknym dniu życzę Wam wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Oby Wasza ciężka i odpowiedzialna praca była otaczana szacunkiem i przynosiła dobro Polsce i Polakom.
Niech święta Barbara czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami.


Dziękuję za zaproszenie.