Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

To ważne wydarzenie gospodarcze z udziałem Premiera, ministrów, posłów, przedstawicieli spółek skarbu państwa oraz przedstawicieli różnych podmiotów gospodarczych.
Wśród omawianych zagadnień znajdują się m.in. elektromobilność, energetyka, automatyzacja, e-gospodarka, budownictwo, robotyzacja, strefy ekonomiczne.

IV Edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Poseł Ewy Kozaneckiej

W dniu 23 czerwca na stadionie KS Łochowo rozpoczęła się IV edycja turnieju piłki nożnej o puchar Poseł Ewy Kozaneckiej.
Wspaniałe mecze z rocznika 2007/2008 rozegrało 7 drużyn.
Kolejnego dnia ciąg dalszy rozgrywek dzieci z rocznika 2009/2010.
Gratuluję zwycięzcom z KS Golub Dobrzyń i zwycięzcom z KS Chemik.
Podczas turnieju odbyły się konkursy z nagrodami dla dzieci i ojców z okazji Dnia Ojca. Niepowtarzalne emocje i zabawa zakończona nagrodami dla najlepszych drużyn i wyróżniających się zawodników oraz pamiątkowe medale, puchary i koszulki dla każdej drużyny. Do tego mistrz kuchni serwował pyszne dania i napoje.
Dziękuję za udział w turnieju i niezwykle sprawną organizację.
Szczególnie dziękuję mojemu Zespołowi Sportowemu- jesteście profesjonalistami: Dawid, Przemek, 2 Damianów, Szymon, 2 Kacprów, Czarek.
Dziękuję mediom zwłaszcza Pani Kamili Zroslak i Panu Marcinowi oraz Panu Damianowi Susała i całej ekipie.

 

Tydzień w Warszawie

W tym tygodniu praca w Warszawie. Kilka posiedzeń Komisji w tym Komisja Finansów, na której przedstawiłam opinię Komisji Energii i Skarbu Państwa o sprawozdaniu z wykonania budżetu za okres od stycznia -grudnia 2017 r.
Następnie Komisje Polityki Społecznej i Rodziny i absurdalne wnioski w sprawie oceny i wyjaśnień okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami.
Ponadto Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy związana z jubileuszem PIP „Od wieku na rzecz ochrony pracy- PIP w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

64 Posiedzenie Sejmu

Zakończyło się 64 posiedzenie Sejmu.
Posłowie uchwalili 13 ustaw oraz przyjęli jedną uchwałę.
Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. To nowe odznaczenie dla osób, które szczególnie przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazały się nienaganną służbą publiczną – cywilną lub wojskową. Medal ma być odznaczeniem o charakterze pamiątkowym nadawanym żyjącym obywatelom polskim: kombatantom, przedstawicielom młodego pokolenia, posłom, senatorom, urzędnikom państwowym i samorządowym, przedstawicielom organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorcom i pracownikom różnych branż.
Posłowie opowiedzieli się za zaproponowaną przez Prezydenta RP nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z ustawą Rada będzie miała prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Jednym z założeń ustawy jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
Sejm przyjął prezydencki projekt dotyczący bezpłatnej pomocy prawnej. Według nowelizacji nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje mają objąć m.in. „osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, oraz te, wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne”. Celem programu jest zapewnienie nieodpłatnych porad osobom, które nie mają możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.
Sejm znowelizował ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nowe przepisy przyznają tym osobom m.in. dostęp poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.
Izba uchwaliła zmiany w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa zawiera pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z e-usług publicznych. Dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci.
Posłowie wprowadzili zmiany do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowelizacja ma umożliwić skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wskazanych w ustawie poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych.
Znowelizowana przez Sejm ustawa o ochronie roślin wprowadza rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw spoza Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.
Posłowie znowelizowali ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nowela przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że zmiany wykluczają finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga ze zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.
Sejm znowelizował ustawę – Kodeks wyborczy. Ustawa skraca procedury rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizuje przepisy w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oraz modyfikuje przepisy dotyczące powoływania urzędników wyborczych. Nowela uchyla przepisy o transmisji i nagrywaniu prac obwodowych komisji wyborczych – zmiana wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Izba przyjęła nowelę ustawy o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowela ma na celu umożliwienie utworzenia kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce – Collegium Medicum na UKSW. Realizacja znowelizowanych przepisów umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych.
Znowelizowano ustawę – Prawo łowieckie. Ustawa zmienia model szacowania szkód łowieckich. Zgodnie ze zmianami, przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych (głównie sołtysów) w zespołach szacujących szkody zastąpią przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.
Posłowie znowelizowali ustawę – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o odpadach. Zmiany dotyczą m.in. zaostrzenia w pozwoleniach zintegrowanych (tj. licencjach na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwanych głównie dla instalacji przemysłowych), wymagań dot. monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.
Sejm w uchwale zwrócił się do władz Federacji Rosyjskiej z apelem o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. „Domagamy się zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołeha Sencowa.
Fot. Grzegorz Matusiak

Święto Starego Fordonu

Od 9 czerwca odbywa się już IV edycja Święta Starego Fordonu, nad którym objęłam honorowy patronat.
To festyn, który gwarantuje niezapomniane wrażenia i moc atrakcji dla wszystkich. Przepiękne historyczne inscenizacje, przedstawienia, występy artystyczne, koncerty kabarety, a także możliwość zakupu niezwykłych ręcznych wyrobów . Gratuluję organizatorom.
Dziękuję za miłe spotkania i rozmowy.

Interwencja Poselska w Inowrocławiu

Dziś w Inowrocławiu podjęliśmy interwencję poselską. Poprosiliśmy Pana Prezydenta Ryszarda Brejzę zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora o odpowiedzi na pytania, w których wnioskujemy o przekazanie informacji i materiałów związanych z działalnością Prezydenta i Urzędu. Zadaliśmy ważne pytania dla mieszkańców, które miesiącami oczekują na wyjaśnienie i nie mogą być dłużej lekceważone przez Pana Prezydenta Brejzę. Spokojnie czekamy na udzielenie odpowiedzi, bo zaledwie otrzymaliśmy pełną odpowiedź na 2 pytania z 20, mimo zapewnień Prezydenta, że na wiele pytań otrzymamy odpowiedź „od ręki”.