Wizyta w Sadkach

14 lutego byłam z wizytą roboczą w Gminie Sadki. Z wójtem gminy Dariuszem Gryniewiczem omawialiśmy sprawy dotyczące Gminy. Odwiedziłam też Przedszkole Dobre Ludki oraz Szkołę Podstawową i odbyłam rozmowy z dziećmi i nauczycielami.
Podjęliśmy współpracę dot.realizacji planów rozwoju tych placówek oraz przywrócenia Posterunku Policji w Sadkach.
Dziękuję za miłe przyjęcie i wspaniałe serce od dzieci ♥️

Fot. Gmina Sadki

Otwarte Strefy Aktywności

Dziś dyżur i wiele ważnych spraw dla mieszkańców regionu. Również dobra informacja, że od 11 lutego rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w okresie 11 lutego – 1 marca br.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

Z badań przeprowadzonych przez MSiT wynika, że tego typu strefy są wśród mieszkańców Polski w czołówce najbardziej pożądanych obiektów w najbliższej okolicy. W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę blisko 1500 Otwartych Stref Aktywności w całym kraju. W ciągu 2 lat (2018-2019), chcemy dofinansować budowę około 3.000 obiektów tego typu.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

Wariant podstawowy
Siłownia plenerowa
Strefa relaksu

Wariant rozszerzony
Siłownia plenerowa
Strefa relaksu
Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT:

https://www.msit.gov.pl/…/8013,Otwarte-Strefy-Aktywnosci-ed…

77 Posiedzenie Sejmu

Zakończył się pierwszy dzień 77 posiedzenia Sejmu.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”, propozycje zapewniające jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej banku centralnego oraz przedstawiony przez Senat projekt ustawy chroniący właścicieli nieruchomości przed nadmiernymi kosztami przekształcania użytkowania wieczystego we własność – to niektóre z zagadnień, nad którymi pracował Sejm.

Sejm uchwalił i skierował do prac w Senacie siedem ustaw

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus” zakłada, że świadczenie przysługiwać będzie osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a z powodu zajmowania się licznym potomstwem nie wypracowały minimalnej emerytury lub ich świadczenie jest od niej niższe. W przypadku śmierci matki pieniądze otrzymywać będzie ojciec dzieci. Świadczenie w wysokości 1 100 zł wypłacane będzie przez ZUS lub KRUS na wniosek matki po ukończeniu 60 roku życia (lub ojca, który ukończy 65 lat). W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera już emeryturę niższą od minimalnego świadczenia, otrzymywać będzie wyrównanie do jego wysokości. Wg szacunków rządu świadczenie „Mama 4 plus” w pełnej wysokości przysługiwać będzie ok. 65 tys. osób, kolejne 20,8 tys. będzie je otrzymywać w częściowym wymiarze.

Zgodnie z uchwaloną ustawą dotyczącą ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie. Wynagrodzenia prezesa i wiceprezesów Banku będą uregulowane według dotychczasowych zasad, również polityka kształtowania wynagrodzeń pracowników NBP nadal pozostanie domeną zarządu Banku.

Sejm zdecydował o przyjęciu nowych przepisów chroniących właścicieli nieruchomości korzystających z przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności przed nieuzasadnionym zwiększeniem wysokości opłaty rocznej. Zgodnie z jej przepisami organ samorządu terytorialnego, aktualizując wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie będzie mógł jej podnieść ponad określony w ustawie wskaźnik, powiązany ze zmianą wartości lokali mieszkalnych w danym województwie. Ustawa zawiera także przepis chroniący właścicieli chcących uiścić opłatę przekształceniową jednorazowo przed zmniejszeniem wysokości bonifikaty.

Posłowie zdecydowali dziś także o uchwaleniu ustawy przyznającej premierowi prawo do wręczania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub w dziedzinie kultury.

Przyjęte przez Sejm zmiany w kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą karę, a nie jak dotąd jedynie na karę pozbawienia wolności.

Sejm wprowadził zmiany do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe przepisy mają wzmacniać autonomię statutową uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu.
Sejm uchwalił także ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.