Posłowie uchwalili m.in.rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który reguluje kwestię przedawnienia w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Uchwalono także nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, który reguluje okres sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną – będzie on traktowany jako zatrudnienie.
Izba przyjęła uchwałę w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony a Unią Europejską i jej państwami. Uchwała zawiera zapisy m.in., iż tymczasowe stosowanie umowy odnosić się może wyłącznie do spraw leżących w kompetencjach UE. Sejm RP wzywa instytucje polskie i europejskie do dalszych działań na rzecz poprawy przejrzystości prowadzonych przez Unię negocjacji umów handlowych.
Sejm odrzucił projekt ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego w warunkach dopuszczalności ciąży .
Ponadto posłowie pracowali m.in.nad projektem ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw. Celem projektu jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa, nad projektem „małej ustawy o innowacyjności” , nad obywatelskim projektem dotyczącym zakazu handlu w niedziele, wprowadzeniem jawności oświadczeń majątkowych sędziów.
Sejm zajął się również projektem, który ma umożliwić wytaczanie procesów karnych i cywilnych za używanie określeń typu „polskie obozy śmierci”. Obradowano też nad projektem regulującym status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.