Zakończyło się 41posiedzenie Sejmu, na którym uchwaliliśmy zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy przewidują nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium jakim jest egzamin. Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, w tym także organizowania praktyk. Aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego. Absolwenci z najlepszymi ocenami będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o stanowiska asesorskie i sędziowskie.
Zdecydowaliśmy też o włączeniu celników do systemu emerytur mundurowych. Jest to główny cel uchwalonej nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Przyjęliśmy też uchwałę w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości.

W trakcie tego posiedzenia sejmu odbyło się także posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji rozpatrującej projekt ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 936).
Przyjęliśmy projekt ustawy wraz z poprawkami. W najbliższym czasie odbędzie się drugie czytanie.