Zakończyło się 44 posiedzenie Sejmu RP, na którym przyjęliśmy szereg zmian w przepisach. Dotyczą one m.in. możliwości stosowania marihuany w celach leczniczych, programu „Rodzina 500 plus” oraz usunięcia z przestrzeni publicznej komunistycznych pomników, obelisków czy tablic pamiątkowych. Oprócz sesji uczestniczyliśmy w licznych posiedzeniach komisji z udziałem ministrów.
Uchwalone przez nas ustawy:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”. Program ten został przedstawiony w grudniu 2016 r. Jego celem jest wsparcie matek, które decydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, a także rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Zawarte w ustawie przepisy obejmują m.in. zmiany w ustawie o systemie oświaty, które zapewniają pomoc uczennicom w ciąży, utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania dzieci. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej mają umożliwić wojewodom zwiększenie do 30 proc. dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, powstanie mieszkań chronionych i treningowych w celu rozwijania samodzielności osób niepełnosprawnych.
Z kolei zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia przewidują m.in. dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych i usług rehabilitacyjnych.
Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego (m.in. finansowanie wyłącznie lokali na wynajem bez możliwości finansowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, bezwzględny warunek przeznaczenia minimum 50 proc. lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno własne lub przysposobione dziecko), jak również problemów pojawiających się podczas eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu (m.in. obniżone limity dochodowe najemców w zasobach na wynajem, zaostrzone zasady podnoszenia czynszu osobom o dochodach przekraczających nawet nieznacznie limity określone ustawą).
Nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nowe przepisy wprowadzają instrumenty prawne, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw promujących komunizm lub inny system totalitarny. Przewidują także wprowadzenie zakazu wznoszenia takich obiektów i nadawania tego typu nazw. Zabezpieczeniem dla rozwiązań przewidzianych nowelizacją jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Warunkiem wydania takiej decyzji będzie pozytywna opinia IPN. Organem odwoławczym będzie zaś minister kultury.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Określono w niej nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stworzono też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. Wprowadzone przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zgodnie z nowelizacją, wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Nowe przepisy o dostępie cudzoziemców do pracy sezonowej dotyczą obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, której celem jest uregulowanie zastosowania marihuany w celach medycznych. Nowe przepisy gwarantują lekarzowi możliwość legalnego i kontrolowanego zastosowania w ramach praktyki zawodowej niezarejestrowanych przetworów z konopi u pacjentów, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię lub gdy jest ona zbyt obciążająca, o ile tylko wskazania wiedzy medycznej umożliwiają poprawę tym sposobem stanu zdrowia lub jakości życia pacjenta. Surowiec musi być sprowadzany z zagranicy.
Nowelizacja ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Głównym celem zmian jest zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych.
Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wyposażają Generalnego Konserwatora Zabytków w silniejsze środki oddziaływania na organy terenowe – wojewódzkich konserwatorów zabytków, przy utrzymaniu dotychczasowego modelu zwierzchnictwa wojewody nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Rozwiązanie służy poprawie efektywności działania wojewódzkich służb konserwatorskich. Nowelizacja powołuje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, który jest państwowym funduszem celowym. Środki NFOZ są przeznaczane na dofinansowanie: nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.