Na ostatnim posiedzeniu Sejmu gościliśmy z wizytą dyplomatyczną w ambasadzie Albańskiej. Owocne spotkanie, którego efektem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a Albanią w kwestiach zwłaszcza ekonomiczno- energetyczno-gospodarczych.

Na posiedzeniu uchwaliliśmy pięć ustaw, dotyczących m.in. przyznania emerytom i rencistom górniczym świadczenia rekompensacyjnego w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do deputatów węglowych oraz wzmocnienia ochrony ubezpieczeniowej marynarzy na wypadek uszkodzenia ciała lub śmierci.
Ponadto podjęliśmy trzy uchwały okolicznościowe: w 77  rocznicę powstania Batalionów Chłopskich i 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, a także w sprawie ustanowienia               2018 r. Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stało się wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. Dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców wielkopolskich prawie cała Wielkopolska została z powrotem włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Kolejną uchwałą uczczono twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania. W Sejmie świadkiem uroczystości była dr Zofia Kamińska, córka generała dywizji Franciszka Kamińskiego, komendanta głównego Batalionów Chłopskich oraz grupa byłych żołnierzy tej formacji na czele z płk. Zbigniewem Zaborowskim, prezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Ostatni z przyjętych dokumentów upamiętnia Tadeusza Kościuszkę w 200. rocznicę jego śmierci. Sejm uchwałą uczcił pamięć generała wojsk polskich i armii amerykańskiej, przywódcy Insurekcji z 1794 r., uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i niestrudzonego bojownika o wolność. Izba wyraziła także najwyższe uznanie dla jego ideałów, poświęcenia dla Ojczyzny oraz dorobku politycznego i wojskowego.

Uchwaliliśmy pięć ustaw, które będą one teraz przedmiotem prac Senatu.

Pierwszą z ustaw posłowie wydłużyli do 2019 r. funkcjonowanie wieloletniego programu dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nowelizacja umożliwi budowę uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko oraz wykup dwóch działek na potrzeby uczelni.

Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza też obowiązek posiadania przez armatorów odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych.

Zmiana w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje, że tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych będzie stosowany od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Zmiana ma związek z prowadzonymi przez Komisję Europejską analizami dotyczącymi tego podatku.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Będzie to możliwe także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje, że emeryci i renciści górniczy oraz wdowy, wdowcy i sieroty z prawem do renty rodzinnej po takich osobach otrzymają świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do tzw. deputatów węglowych.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami trafi do podpisu Prezydenta

Sejm przyjął wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest redukcja zużycia toreb z tworzywa sztucznego przez konsumentów.
W bloku głosowań Sejm zdecydował także m.in. o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym, uszczelniającego nadzór nad produkcją suszu tytoniowego.

Ponadto posłowie rozstrzygnęli o odrzuceniu sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r., zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselską propozycją nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o nieuzupełnianiu porządku dziennego o informacje dotyczące realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki i wpływu reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli.

Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego w sprawie z wniosku posła Marcina Kierwińskiego.

W trzecim dniu 49 posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzyła ponadto w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt wdraża przepisy unijne w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadza m.in. szczególne uregulowania dla cudzoziemców – studentów i absolwentów polskich uczelni oraz podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Jerzy Polaczek.