Zakończyło się 58 posiedzenie Sejmu.
Uchwaliliśmy osiem ustaw, podjęliśmy jedną uchwałę i rozpoczęliśmy prace nad dziewięcioma projektami w I czytaniu.
Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. oraz przyjął informację rządu o działaniach podejmowanych w 2015 oraz w 2016 roku na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwalone ustawy to: nowelizacja ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy tych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
Sejm znowelizował też ustawę o pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Uchwaliliśmy ustawę przewidującą powołanie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego celem będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia wspólnej tradycji i wspieranie dwustronnej kooperacji naukowej.
Znowelizowana została ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych, a w rezultacie mają być wsparciem mieszkaniowym dla osób o niskich i średnich dochodach.

Dzięki noweli ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dzieci przebywające wraz z matkami więzionymi za działalność opozycyjną w PRL, będą mogły otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.
Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
Przyjęliśmy ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. Ustawa dotyczy rozwiązania umowy intra-EU BIT pomiędzy Polską a Danią, co ma doprowadzić do zgodności z prawem UE stosunki polsko-duńskie w zakresie współpracy gospodarczej.
Znowelizowano ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte rozwiązania pozwolą wypełnić w całości zobowiązania Polski wynikające z prawa UE w zakresie zgłaszania i rejestracji upraw GMO.