Podsumowanie czwartego dnia obrad.
Najważniejszym punktem wtorkowych obrad był wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto przyjęliśmy ustawę degradacyjną, Konstytucję Biznesu, uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca ’68. oraz ustanowiliśmy 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Wybór członków KRS

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz’15. Sędziowie wybrani we wtorek na wspólną czteroletnią kadencję to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Leszek Mazur, Maciej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł Styrna.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta:

Posłowie przegłosowali Konstytucję Biznesu. Ten pakiet ustaw to największa od 30 lat reforma prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i będzie fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Prawo przedsiębiorców (druk pierwotny nr 2255) wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem. Będą to wytyczne dla administracji, jak ma postępować w sprawach przedsiębiorców, np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności. Kolejne rozwiązanie to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa i ulga na start. Sejm przyjął poprawkę Senatu stanowiącą, że urząd ma wzywać przedsiębiorcę do usunięcia braków przy interpretacji. Ma ona dać przedsiębiorcy szansę naprawienia niekompletnego wniosku w tym samym postępowaniu. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk pierwotny nr 2256), ma zapewnić lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk pierwotny nr 2257) umożliwi udostępnianie w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury, wprowadzi zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia oraz ustanowi możliwość zawieszenia działalności na czas nieoznaczony. W ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (pierwotny druk nr 2258) Sejm przyjął poprawkę Senatu umożliwiającą wykonywanie działalności gospodarczej przez członków rodzin osób zagranicznych przebywających na terytorium Polski, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, czyli na takiej samej zasadzie, jak te osoby. KB wejdzie w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia.

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym zaostrzającej sankcję za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem – z trzech do pięciu lat. Ustawa zobowiązuje sąd do orzekania nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt – w wysokości od 1 tys. do 100 tys. – za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dotychczas sąd mógł, ale nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 zł do 100 tys. zł. Sąd będzie musiał również orzec zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami, w przypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad nimi.

Sejm uchwalił trzy ustawy. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Izba znowelizowała Prawo łowieckie (pierwotny druk nr 1042). Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie będzie można m.in. wykorzystywać żywych zwierząt do szkoleń psów myśliwskich, czy polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia.

Posłowie uchwalili tzw. ustawę degradacyjną (pierwotny druk 2319), która zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943 – 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Ustawa obejmie wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy stracą stopień wojskowy z mocy prawa. Zgodnie z przepisami, stopni wojskowych pozbawione zostaną także osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej lub żołnierze rezerwy, którzy w latach 1943 – 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu: pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943 – 1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów; wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej; będąc sędzią lub prokuratorem w organach wojskowej służby sprawiedliwości lub w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski; będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na religię i pochodzenie.
Sejm uchwalił również ustawę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (pierwotny druk nr 1947). Dzień ten będzie miał charakter święta państwowego i jest wyrazem hołdu Polakom – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Polski, Rzeczypospolitej Przyjaciół ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów. Wybór daty 24 marca wiąże się z zamordowaniem w Markowej rodziny Ulmów – Józefa i Wiktorię, ich dzieci oraz ukrywających się u tej rodziny Żydów.