Zakończyło się 68 posiedzenie Sejmu RP, na którym rozpoczęliśmy prace nad e-dowodami czyli nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która usprawni komunikację obywateli m.in. z urzędami, placówkami służby zdrowia. Z kolei w bloku głosowań Sejm uchwalił m.in. prezydencką nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami kraju. Izba pracowała także nad nowelizacją ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, która dostosowuje system dowodzenia polską armią do modelu obowiązującego w NATO. Sejm minutą ciszy uczcił pamięć ppłk Zbigniewa Matysiaka ps. Kowboj, żołnierza podziemia niepodległościowego.
Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych powoduje, że w marcu 2019 r. rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowodów osobistych. Rządowy projekt zakłada, że każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia a także podmiotami komercyjnymi. E-dowód osobisty będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela, pozwoli mu także składać osobisty podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem ręcznym. Wymiana dowodów osobistych potrwa dziesięć lat (do 2029 r.), w miarę wygasania ważności obecnie używanych dokumentów. Każdy posiadacz dowodu osobistego starego typu będzie mógł złożyć wniosek o jego wymianę przed upływem daty ważności. Sejm skierował projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
Nowelizacja ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej to element pierwszego etapu reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP. Nowela zakłada m.in. rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będzie on najważniejszym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Szefowi SG WP podlegać będą dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Projekt dostosowuje system dowodzenia polską armią do modelu obowiązującego w NATO. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej.
Komisyjny projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji na petycję osoby fizyczną wskazującą brak przejrzystości w przepisach dotyczących rozpatrywania skarg kasacyjnych przez Sąd Najwyższy. Komisja uznała przedłożoną petycję za zasadną. Celem projektowanej ustawy jest umożliwienie merytorycznego rozpoznania przez Sąd Najwyższy każdej dopuszczalnej pod względem formalnym skargi kasacyjnej, bez wstępnej kontroli skargi w postaci tzw. przedsądu, sprawowanego jednoosobowo w oparciu o bardzo ogólnie sformułowane kryteria. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
W I czytaniu rozpatrzono także senacki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15), stwierdzającego niezgodność art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.; dalej jako k.p.c.) z Konstytucją. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Uchwalone ustawy i nowelizacje. Nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa modyfikuje definicję weterana. Umożliwi to ubieganie się o przyznanie statusu weterana osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych, niż przewiduje obowiązująca ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Nowelizacja ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw m.in. określa na poziomie 500 zł stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.
Ustawa o spółdzielniach rolników dotyczy uregulowania zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni oraz stworzenia zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów poprzez m. in. wyłączenie ich z niektórych obowiązków fiskalnych.
Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reguluje podstawy funkcjonowania oraz statusu prawnego CMKP w Warszawie.
Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 9 czerwca 2016 r. Konwencja, regulując warunki zatrudniania marynarzy, życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy, jest istotnym aktem prawa międzynarodowego, gwarantującym i chroniącym prawa członków załóg statków morskich.
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany mają ułatwić sprzedaż wolnych od wirusa ASF świń przez producentów rolnych prowadzących produkcję świń na obszarach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem na terytorium Polski ASF.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowela zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni.
Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zmiana wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych).