69 posiedzenie Sejmu zakończone.
Podczas posiedzenia do Sejmu przyjechały dzieci z nauczycielami i opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Ludzisku. Dziękuję za piękne kwiaty.
Izba uchwaliła 15 ustaw oraz ustanowiła 19 października Narodowym Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Sejm zajął się też pakietem ustaw regulujących rynek rolniczy i żywnościowy.
Ponadto ułatwienia dla podatników przewiduje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znika obowiązek corocznego składania zeznań podatkowych (PIT). Urząd sporządzi je za nas. Każdy podatnik będzie mógł zapoznać się z przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem. Jeśli nie będzie chciał wprowadzać zmian (np. wspólnie rozliczać się z małżonkiem, korzystać z ulg i odliczeń) – nie będzie musiał robić nic. Zeznanie podatkowe zostanie automatycznie uznane za złożone. Pozostanie równocześnie możliwość samodzielnego wypełnienia zeznania, w tym w formie papierowej.
Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W ramach PPK każdy zatrudniony będzie miał możliwość oszczędzania na cele emerytalne – część wynagrodzenia pracodawca odprowadzi do funduszu gromadzącego i pomnażającego kapitał. Pozostała część wpłat na indywidualne konta pochodzić będzie od pracodawcy oraz od państwa. Uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne. Rząd podkreśla, środki gromadzone w funduszach będą własnością oszczędzających.
Posłowie znowelizowali ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa eliminuje stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności poprzez objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą.
Znowelizowano ustawę o produktach pochodzenia zwierzęcego. Ustawa wprowadza ułatwienia dotyczące prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę.
Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich, które odtąd mają być dobrowolnymi społecznymi organizacjami mieszkańców wsi, aktywnie działającymi na rzecz środowisk wiejskich. Koło może założyć 10 osób i musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa nadaje osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.
Nowa rządowa ustawa o produktach kosmetycznych ma zwiększyć poziom nadzoru nad produktami kosmetycznymi znajdującymi się w obrocie w Polsce oraz pozwolić na skuteczne egzekwowanie obowiązków producentów i dystrybutorów kosmetyków.
Zmianom uległy też przepisy w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa utrzymuje w mocy decyzje o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty te zadania wykonujące uzyskają do końca 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM.
Sejm znowelizował ustawę o kierujących pojazdami. Nowela umożliwia poruszanie się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.
Sejm ustanowił nowe święto państwowe. Odtąd 19 października będzie Narodowym Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Będzie ono, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, „wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski”.
Izba wyraziła mocą ustawy zgodę na ratyfikację Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej – posłowie zgłosili poparcie klubów dla tej inicjatywy. Dotyczy ona popierania rozwoju europejskiej koprodukcji filmowej w poprawionej wersji z 2017 r. ze względu na rozszerzenie zakresu podmiotowego na producentów z krajów pozaeuropejskich.
Ponadto Sejm uchwalił ustawę o określającą zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

Debata nad ustawą budżetową na rok 2019 – I czytanie
Priorytetowym celem rządu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego. Strona dochodowa projektowanego budżetu uwzględnia wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenia wydatków na obronność. Rząd przewiduje, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 386,9 mld zł, wydatki 415,4 mld zł, PKB wzrośnie o 3,8 a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 1,8 proc. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.
Dwie ustawy trafią do podpisu Prezydenta
Sejm przyjął uchwałę Senatu do nowelizacji ustawy – Kodeks wykroczeń. Zmiany zakładają modyfikację nieefektywnego i sprawiającego trudności przy orzekaniu parametrycznego systemu przepoławiania przy czynach karalnych przeciwko mieniu, odwołujących się do jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę i zastąpienie go systemem kwotowym na stałym poziomie 500 zł. Wprowadzenia regulacji prawnej umożliwiającej uwolnienie się sprawcy od drugiego rodzaju kary zastępczej wykonywanej w formie pracy społecznie użytecznej.
Izba przyjęła poprawki Senatu do ustawy o spółdzielniach rolników. Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni rolników i ich związków oraz stwarza zachętę do powoływania przez rolników tego typu podmiotów poprzez m. in. wyłączenie ich z niektórych obowiązków fiskalnych.
Inne decyzje podjęte przez Sejm
Izba skierowała obywatelski projekt przewidujący likwidację obowiązku szczepień ochronnych proponując wprowadzenie zasady dobrowolności do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Sejm podjął uchwałę w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej).
Izba nie wybrała nowego Rzecznika Praw Dziecka. Kandydatura Agnieszki Dudzińskiej nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i została odrzucona, w związku z czym procedura wyboru zostanie przeprowadzona ponownie.