Zakończyło się 71 posiedzenia Sejmu.
Od rozpatrzenia poprawek Senatu do ustawy o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie.
W ostatnim dniu uchwaliliśmy 27 ustaw.
Sejm znowelizował ustawę Prawo oświatowe oraz ustawę o systemie oświaty. Celem zmian jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Ma ona się dokonać poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.
Izba uchwaliła zmiany w niektórych ustawach, wprowadzając uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jednym z najważniejszych założeń jest wprowadzenie statusu „małego podatnika” w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro).
Nowelizacja szeregu ustaw ułatwiająca sprzedaż żywności przez rolników do sklepów i restauracji umożliwi rolnikom bezpośrednią sprzedaż produktów i pozwoli na dotarcie do większej grupy konsumentów.
Posłowie zdecydowali o uchwaleniu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią od marca przyszłego roku wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.
Nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim ujednolica sposób prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących komercyjne i rekreacyjne rybołówstwo. Nowe przepisy ustanawiają Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
Sejm zdecydował o powołaniu Instytutu Europy Środkowej w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Nowa placówka ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza.
Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych.
Posłowie przyjęli ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Dokument przewiduje m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Sejm zdecydował o uchwaleniu zmian w niektórych ustawach w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Nowelizacja zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Izba zdecydowała o uchwaleniu dwóch ustaw służących poprawie ochrony środowiska. Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewiduje dofinansowanie ze środków publicznych m.in. docieplenia domów i wymiany przestarzałych kotłów lub pieców na węgiel na ogrzewanie bardziej ekologiczne. Z kolei nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadza ulgę podatkową, której celem jest stworzenie zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dot. procedur, zakresu zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz doprecyzowania regulacji odnoszących się do zatrudnienia i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, Sejm znowelizował ustawę o KAS.
Uchwalona przez Sejm ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne tworzy nowe form pomocy dla zadłużonych podmiotów.
Sejm znowelizował dziś również ustawę Prawo energetyczne. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obliga giełdowego, czyli modyfikacja zakresu obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej podniesienie z 30 do 100 proc.
Posłowie zdecydowali także o wydłużeniu do końca 2023 r. finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz o wydłużeniu okresu planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z 10 do 15 lat.
Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej zakłada, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce.
Zmiany w ustawie o dozorze technicznym dostosowują przepisy ustawy do obecnego stanu prawnego. Mają też służyć zwiększeniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych.
Sejm znowelizował ustawę o działalności leczniczej. Nowe przepisy umożliwią fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej.
Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykonują prawo Unii Europejskiej i dotyczą uregulowania spraw związanych z sądową kontrolą decyzji wizowych podejmowanych przez konsula.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
Posłowie zdecydowali o zmianach w ustawy o Policji. Nowe przepisy wyodrębniają ze służby prewencji pododdziały antyterrorystyczne Policji i tworzą służbę kontrterrorystyczną.
W III czytaniu Sejm przyjął nowelizację ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie regulacji odnoszących się do innych spółek osobowych niż spółka jawna.
Sejm zdecydował o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali 15 października 2016 r. Dokument tworzy ramy i zasady wspólnego działania państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej.
Posłowie zdecydowali także o zakończeniu obowiązywania umów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji między Polską a Rumunią i Czechami. Nowe przepisy usuwają z obrotu umowy międzynarodowe sprzeczne z porządkiem prawnym UE.
Uchwalona przez Sejm ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych określa zasady prowadzenia rejestru i służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Sejm zdecydował o ostatecznym brzmieniu czterech ustaw
Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Prasowej, nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawy zostaną teraz skierowane do podpisu Prezydenta.
Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Sejm wysłuchał informacji bieżącej w sprawie protestu funkcjonariuszy służb mundurowych. Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów m.in. w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, poprawy warunków pracy i płacy w Policji, wzrostu cen energii elektrycznej czy zwiększonej zachorowalności na odrę.
Inne decyzje Sejmu
Posłowie w bloku głosowań zdecydowali o zakończeniu parlamentarnych prac nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.