Zakończyło się 72 posiedzenie Sejmu, na którym Sejm przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.
Sejm zdecydował o wyborze Mikołaja Pawła Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD, decyzja Sejmu trafi do Senatu.
Następnie Sejm wysłuchał sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r., które przedstawiałam w imieniu Komisji.
Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym zakładającą zmianę przepisów dot. przejścia w stan spoczynku sędziów SN i NSA, po osiągnięciu określonego wieku.
Rozpoczęliśmy prace nad poprawą skuteczności ściągalności alimentów i penalizacją fałszowania liczników przebiegu pojazdu.
Sejm uchwalił ustawę zakazującą pracy w służbach dyplomatycznych osobom, które współpracowały ze służbami bezpieczeństwa PRL. Posłowie uchwalili również ustawę dzięki, której powstanie ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się w naszym kraju i poza jego granicami.
Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Celem zmian jest ułatwienie transgranicznej wymiany kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności książek, czasopism, gazet, magazynów, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, także wydanych w formie dźwiękowej.
Uchwalona nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza zmniejszenie wymogów formalnych w przypadku zaistnienia konieczności wymiany pomiędzy zainteresowanymi biletów na Turniej Finałowy FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019.
Izba uchwaliła też ustawę o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej, który zapewnia skuteczne stosowanie rozporządzenia unijnego nr 1141/2014 w sprawie ich statusu i finansowania.
Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.
W zakresie rolnictwa znowelizowano ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawę o lasach. W kolejnym głosowaniu dot. ustawy o paszach Sejm zadecydował o wydłużeniu o dwa lata, do 1 stycznia 2021 r. – okresu, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt.
Posłowie uchwalili również nowelizacje ustaw podatkowych. Do 30 czerwca 2020 r. wydłuży się okres obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. W noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Sejm zadecydował o dalszym zawieszeniu pobierania podatku od sprzedaży detalicznej, natomiast uchwalona zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza powiązanie poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów publicznych oraz ogólną kondycją gospodarki. Izba uchwaliła również ustawę upraszczającą i ujednolicającą przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o dokumentach publicznych, która m.in ustala zasady opracowywania wzorów dokumentów publicznych. Ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Na biurko prezydenta trafi również nowelizacja ustaw prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, których celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego.