Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim

„Reforma służby zdrowia wynikająca z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” to temat dzisiejszej konferencji w urzędzie wojewódzkim, w której uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza, posłowie, wojewoda, radni, dyrektorzy placówek, które wchodzą do tzw. „sieci szpitali” oraz organy założycielskie podmiotów leczniczych.
Wiceminister zwrócił uwagę na to, że projekt ustawy stwarza gwarancję do sprawnego i normalnego funkcjonowania na rynku istotnych podmiotów w zakresie lecznictwa szpitalnego. Tworzy również zasady finansowania świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego i co warto podkreślić, szpitale, które wchodzą do systemu zabezpieczenia mają dwa sposoby finansowania świadczeń. Z jednej strony jest finansowanie na takiej zasadzie jak obecnie, czyli finansowane są usługi odrębne, które są wymienione w umowie między płatnikiem a wykonawcą. W skali systemowej jest to ok. 40 proc. wartości świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego. Oprócz tego jest metoda finansowania ryczałtowego, która buduje plan finansowy na kolejny okres rozliczeniowy na podstawie tego, jak dany podmiot wykonywał świadczenia w poprzednim okresie. Co jeszcze wymaga podkreślenia: system jest budowany i podmioty są do niego kwalifikowane na okres 4 lat, ale okresy rozliczeniowe nie mogą być dłuższe niż 1 rok. Na początku funkcjonowania systemu będą krótsze – kwartał i pół roku. Ten system bardzo dobrze wpisuje się w geografię podmiotów działających w województwie kujawsko-pomorskim. Wszystkie istotne podmioty wchodzą do tego systemu i świadczenia w znacznej mierze będą finansowane z systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Te podmioty, które do tego systemu nie wchodzą, ich świadczenia zostaną w znacznej mierze kupione w drodze konkursu ofert NFZ.
Fot. Jacek Nowacki