W dniu 22 listopada rozpatrywany był rządowy projekt ustawy o świadczeniach rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (druki nr 2958 i 3036).
Mam przyjemność być sprawozdawcą Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.
Przygotowana przez Ministerstwo Energii ustawa, umożliwi wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla dla ponad 24 tysięcy osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Budżet państwa przeznaczy na te świadczenia ponad 240 milionów złotych.

Regulacja uzupełnia poprzednią ustawę z października 2017 roku, na podstawie której 10-tysięczne rekompensaty otrzymało blisko 212 tys. osób. Nowa ustawa umożliwia wypłatę świadczeń dla osób, które nie były objęte tamtymi przepisami. Wśród nich są wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni pracownicy kopalń. Środki mają otrzymać również te osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi na podstawie ubiegłorocznej ustawy, a także te, których wnioski nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez zakończeniem okresu wypłat.

Ustawa, po uchwaleniu przez Senat i podpisaniu przez prezydenta, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Zgodnie z ustawą na złożenie wniosków o rekompensaty będzie 90 dni, a ich wypłata ma się rozpocząć 1 czerwca 2019 roku.