Zakończyło się 35 posiedzenie Sejmu RP

      Możliwość komentowania Zakończyło się 35 posiedzenie Sejmu RP została wyłączona

Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej, uczcili 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” oraz chwilą ciszy ofiary pierwszej masowej deportacji ludności polskiej na Sybir.
Ponadto posłowie przyjęli informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 r.
W bloku głosowań Sejm znowelizował ustawy:
o obrocie instrumentami finansowymi – wprowadzając m.in. nowy system kar dla emitentów oraz znoszącą podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i pozagiełdowy, uchwalił ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; zmiany w ustawie o finansach publicznych mające zwiększyć przejrzystość przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych; znowelizował ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych; znowelizował tzw. pakiet onkologiczny – uproszczenie sprawozdawczości dotyczącej prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO; uchwalił ustawę wraz z przepisami wprowadzającymi powstanie krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa; uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie terytorialnym; uszczelnił system podatkowy VAT, wprowadzając monitorowanie drogowe przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego; wprowadził ustawę o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa; ustalił ostateczną wersję ustawy wprowadzającej zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur; znowelizował ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.